Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podlasiu

Unia Europejska gwarantuje dodatkowe środki, dzięki którym bezrobotni mogą uzyskać nowe kwalifikacje. Daje to większą szansę na zdobycie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie ilości osób bezrobotnych. Fundusze unijne kierowane są także do młodych przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarczych, np. rolniczych, turystycznych, usługowych.

Największym projektem, oferującym pomoc ludności wiejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wsparcie polskich rolników trwa od 2007 roku, zakończenie przewidziane jest na 2013 roku. Realizacją projektu zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ma na celu podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych, poprawę stanu środowiska i krajobrazu oraz polepszenie warunków życia mieszkańców wsi i umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Z faktu, że w województwie podlaskim znaczna część ludności zamieszkuje obszary wiejskie, a rolnictwo stanowi jeden z głównych form zatrudnienia. Dlatego też PROW w znacznej mierze realizowany jest na Podlasiu.

Projekt zawiera najważniejsze cele, zwane osiami priorytetowymi. O dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można ubiegać się spełniając jeden z 4 celów:

  • Po pierwsze – gospodarczy, czyli podnoszenie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
  • Po drugie – środowiskowy, właściwie zagospodarowywanie gruntów rolnych i leśnych, przy użyciu bezpiecznych środków.
  • Po trzecie – społeczny, tworzenie nowych miejsc pracy dla ludności wiejskiej.
  • Po czwarte – cel 4 LEADER, opierający się na aktywizowaniu wiejskiego społeczeństwa do zakładania własnych działalności.

PROW pozwala nie tylko wspierać rozwój tradycyjnego sektora rolniczego, umożliwia również uzyskanie funduszy na stworzenie nowych miejsc zatrudnienia dla ludności wiejskiej. Poza tym obejmuje swym działaniem ochronę środowiska na terenach wiejskich. Stanowi cenne źródło unijnych środków dla wszystkich związanych z działalnością na wsi.