Hałas – zagrożenie środowiska dla województwa podlaskiego

Województwo podlaskie jest regionem przygranicznym. Sąsiaduje z Białorusią i z Litwą. A to ma wpływ na wzmożony ruch tranzytowy. Nasilona komunikacja drogowa z uczestniczącymi w niej w dużej części pojazdami ciężkimi nie pozostaje bez szkody dla środowiska. Sprawą oczywistą są spaliny i gazy emitowane do atmosfery. Poważny problem stanowi jednak hałas.

Hałas to zanieczyszczenie środowiska wyjątkowo uciążliwe z uwagi na duży zasięg i stały charakter. Hałas komunikacyjny jest też niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Kumulacja decybeli, jak występuje na terenie województwa podlaskiego stale, szkodliwie oddziałuje na mieszkańców.

Badania prowadzone na szlakach komunikacyjnych między Łomżą, Białymstokiem i Suwałkami przez Inspekcję Ochrony Środowiska dowodzą, że klimat akustyczny nie jest w najlepszym stanie. Pomiary hałasu udowadniają, że dopuszczalne normy są nierzadko przekraczane.

Ograniczanie hałasu ma szczególnie duże znaczenie na terenach chronionych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie uczęszczanych szlaków drogowych. Zbyt wysoki poziom hałasu zakłóca naturalny stan akustyczny w miejscach o istotnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

W tym celu władze województwa podejmują działania ograniczające i eliminujące hałas. Najważniejsze z nich to:

  • poprawa nawierzchni dróg,
  • ograniczenia prędkości,
  • wyposażanie terenu w ekrany akustyczne,
  • zwiększanie izolacyjności akustycznej, czyli wymiana okien w budynkach wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
  • tworzenie pasów zieleni,
  • plany budowy obwodnic okalających główne ośrodki miejskie.